پسته کشیده احمد آقایی

سایز: 26/28 و 28/30

موجود در انواع: پسته طبیعی خندان / پسته دهن بست / پسته مکانیک خندان / پسته بو داده و نمکی


پسته کشیده اکبری

سایز: 20/22, 22/24 و 24/26

موجود در انواع: پسته طبیعی خندان / پسته دهن بست / پسته مکانیک خندان / پسته بو داده و نمکی


پسته گرد کله قوچی

سایز: 20/22, 22/24 و 24/26

موجود در انواع: پسته طبیعی خندان / پسته دهن بست / پسته مکانیک خندان / پسته بو داده و نمکی


پسته گرد فندوقی

سایز: 28/30, 30/32 و 32/34

موجود در انواع: پسته طبیعی خندان / پسته دهن بست / پسته مکانیک خندان / پسته بو داده و نمکی


خرمای پیارم

این رقم در گروه خرمای نیمه خشک قرار می گیرد و رنگ قهوه ای تیره دارد. رطوبت آن کمتر از 15 درصد بوده و در دمای محیط و همراه با فومیگیشن تا 18 ماه به راحتی قابل نگهداری است.


خرمای زاهدی

این خرما جزو گروه خرمای خشک محسوب می گردد و دارای رنگ زرد طلایی تا قهوه ای روشن است. رطوبت این رقم کمتر از 14 درصد بوده و در دمای محیط و همراه با فومیگیشن تا 12 ماه به راحتی قابل نگهداری است.


خرمای کبکاب

این رقم جزو ارقام تازه بوده و رنگ آن قهوه ای است. بافت ان نرم و رطوبت ان 20 درصد است. در دمای 4-0 درجه سانتیگراد تا یکسال قابل نگهداری است.


خرمای مضافتی

این رقم گوشتی بوده و جزو هرقام تازه طبقه بندی می گردد. رطبت آن بین 18 تا 30 درصد متغیر است و در دمای 5- درجه سانتیگراد تا دو سال و در دمای 5-0 درجه سانتیگراد تا یکسال قابلیت نگهداری دارد.