شرکت کشاورزی و بازرگانی فرکان (.Farcan Agribusiness Co) به منظور ارتقاء دانش و توانایی فنی باغداران، گلخانه داران و دیگر فعالان بخش کشاورزی کشور، مجموعه ای از دوره های آموزشی کاربردی را طراحی نموده است که این دوره ها در محل این شرکت و در صورت لزوم در استانهای مختلف کشور و بر اساس نیاز و تقاضای شرکتها، سازمانها و انجمن های مختلف مرتبط با فعالان کشاورزی کشور اجرا خواهد شد. این شرکت توانایی طراحی و اجرای دوره های خاص منطبق با درخواست مشتری را نیز دارد.

برخی از دوره های در دست برگزاری بشرح زیر می باشند:

  • دوره آموزشی تربیت مدیر فنی باغات پسته
  • دوره آموزشی تربیت مدیر فنی گلخانه های هیدروپونیک
  • دوره آموزشی آفات و بیماریهای پسته و مدیریت یکپارچه مبارزه با آفات و بیماریها
  • دوره آموزشی تغذیه باغات پسته
  • دوره اموزش آبیاری و مدیریت آب و آبهای شور در باغات پسته
  • دوره اموزشی هرس درختان پسته
  • دوره آموزشی آفات و بیماریها و مدیریت یکپارچه مبارزه با آفات و بیماریها در گلخانه های سبزی و صیفی