علاوه بر ارائه خدمات مختلف باغداری و مدیریت گلخانه ها مطابق با نیاز و تقاصای مشتری، شرکت کشاورزی و بازرگانی فرکان (Farcan Agribusiness Co) مدیریت یکپارچه باغات و گلخانه ها را با تدوین قرارداد حقوقی معتبر و با تعیین اهداف و نتایج قابل انتظار به عهده می گیرد.